ตาราง การจัดบริการรายแผนกผู้ป่วยนอก


ลำดับ บริการ(Type of service) กลุ่มเป้าหมาย(Type of population) รายละเอียดงาน
1 ให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพประจำปี ประชาชนในเขตอำเภอน้ำพองและอำเภอใกล้เคียง ให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการทุกวันเวลา 08.00-16.00น.และเวลา17.00-21.00น.ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2 คลินิกโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี
3 คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
4 คลินิกโรคหืด ผู้ป่วยโรคหืดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันอังคารโดยกำหนดนัดล่วงหน้า
5 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันพุธโดยกำหนดนัดล่วงหน้า
6 คลินิกวัณโรค ผู้ป่วยโรควัณโรคที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
7 เฉพาะทางโรคไตเรื้อรัง (CKD) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่4-5 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-พุธโดยกำหนดนัดล่วงหน้า
8 เฉพาะทางสาขาศัลยกรรม ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ 2 ครั้งต่อเดือนในวันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
9 เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ ทุกวันจันทร์ 13.00-16.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
10 เฉพาะทางสาขาโรคหัวใจ และคลินิกหัวใจที่ต้องใช้ยา Warfarin ผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการ ทุกวันพฤหัส เวลา08.00-12.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
11 เฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวช ผู้ป่วยโรคทางสูติ-นรีเวชที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ ทุกวันพฤหัสและหรือวันเสาร์ เวลา08.00-12.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
12 เฉพาะทางสาขาโรคตา ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า

ภาพกิจกรรม


เกี่ยวกับเรา


โรงพยาบาลน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 22/2 หมู่ 2 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทร : 043-441-011
โทรสาร : 043-441-518

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559