ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT)

# รายการ ลิงค์เว็บไซต์
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา [ลิงค์เว็บไซต์]
EB2 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB3 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2562 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB4 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) [ลิงค์เว็บไซต์]
EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ลิงค์เว็บไซต์]
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB8 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB9 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก [ลิงค์เว็บไซต์]
EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB22 ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ลิงค์เว็บไซต์]
EB24 กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ลิงค์เว็บไซต์]
EB25 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน [ลิงค์เว็บไซต์]