งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนงบประมาณร้อยละ 70

เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดผ่านน้ำและเครื่องวัดความหนากระจกตาผ่านน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

1 2 3 4 13