ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง)