งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนงบประมาณร้อยละ 70