แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนงบประมาณร้อยละ 10 จำนวน 1 รายการ