แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 รายการ)