แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.-ส.ค. 2561