รายงานผลการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น