แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2561