ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รถกระบะบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล