ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ