ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 118 ตู้