ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด