ประกวดราคาซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 118 หลัง