ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) จำนวน 802 ตร.ม.