แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ