การปรับปรุงบริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เดือน ตุลาคม 60 – มกราคม 61