รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560