วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)