รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา