วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซ่อมฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านขาม