วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561