วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟ้า(มีล้อเคลื่อนที่ได้) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561