วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561