ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

จำนวน 1 เครื่อง งบเปลี่ยนแปลงงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559