ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รพ.น้ำพอง, รพ.สต.หนองหว้า, รพ.สต.ทรายมูล, รพ.สต.สะอาด