สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน จัดสรรให้กับ รพ.สต.บัวใหญ่