วงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) รถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

อุปกรณ์ช่วยชีวิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยงบประมาณ ปี 2560