ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

โหลดเอกสาร

Icon
รายงานผลการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
Icon
รับสมัครต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Icon
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและราชการโปร่งใส รพ.น้ำพอง ครั้งที่ 1/2561
Icon
รายงานผลสรุปผลการจัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561
Icon
แผนกำกับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
Icon
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศสอบราคา