ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

โหลดเอกสาร

Icon
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.61
Icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Icon
รายงานผลการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
Icon
รับสมัครต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Icon
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและราชการโปร่งใส รพ.น้ำพอง ครั้งที่ 1/2561
Icon
รายงานผลสรุปผลการจัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบราคา